ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

ARISTOTLE

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME  ve aydınlatma METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla TERCAN LEGAL (“TERCAN”) olarak çalışan adaylarımızın gizliliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işlerken her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. İşbu Çalışan Adayını Bilgilendirme Metni iş başvurusu ve işe alım süreçlerinde sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin TERCAN LEGAL tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında nasıl işlendiğini ortaya koymaktadır:

 1. TERCAN tarafından hangi kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanmaktadır?

Çalışan adayı olarak iş başvurunuzda sağlamış olduğunuz kimlik ve iletişim, mesleki geçmiş ve eğitim geçmişi bilgileri, referanslarınızdan elde ettiğimiz bilgiler, öz geçmişinizin içeriğindeki veya iş başvurunuz kapsamında hakkınızda elde edebileceğimiz diğer bilgilerden oluşan kişisel verileriniz otomatik (e-posta veya kariyer sitelerine ait hesaplar vasıtasıyla) veya otomatik olmayan yollarla (bizzat başvuru veya posta aracılığıyla) toplanmaktadır. Ayrıca, KVKK madde 5(2)(d) kapsamında ilgili kişi olarak bizzat tarafınızca alenileştirilen bilgiler kısmi otomatik yöntemlerle toplanabilir.

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla hangi hukuki sebebe dayanılarak işlenecektir?

TERCAN olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi iş başvurusu sürecinizin takibi ve yürütülmesi, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, meşru menfaatlerimize dayanarak işlemekteyiz. Ayrıca, ilerleyen dönemde sizin için uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar olması durumunda sizinle tekrar iletişime geçilmesi amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Özel nitelikli kişisel verilerinizi açık rızanız olmaksızın işlememekteyiz.

 1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre boyunca saklayacağız?

Kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirme süreci boyunca saklayacağız. Bu süreye ek olarak başvurunuzun olumsuz sonuçlandığı takdirde, sizlerle tekrar iletişime geçebilmek amacıyla bilgilerinizi KVKK’ya uygun olarak makul bir süre boyunca saklayabiliriz. Kişisel verilerinizin TERCAN tarafından saklanmasını istemiyorsanız aşağıda belirtilen vasıtalar aracılığıyla bizlerle iletişime geçip bilgilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz.

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla üçüncü kişilere aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler doğrultusunda mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 1. İlgili kişi olarak hangi haklara ve yükümlülüklere sahipsiniz?

Çalışan adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla KVKK’nın 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK madde 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde aşağıda belirtilen kanallardan biri vasıtasıyla TERCAN’a iletebilirsiniz:

 • Eski Büyükdere Caddesi, Giz 2000 Plaza, No:7/33, Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bizzat veya posta aracılığıyla yazılı başvuru yaparak veya
 • info@tercanlegal.com adresine KEP adresi, güvenli e-imza, mobil imza veya TERCAN’a daha önce bildirdiğiniz sistemimizde kayıtlı e-posta adresi kullanmak suretiyle e-posta göndererek
https://www.tercanlegal.com/wp-content/uploads/2024/05/Tercan-legal-logo-1-1.png
Giz 2000, Eski Büyükdere Caddesi, No:7/33, Maslak İstanbul

Follow us:

CALL FOR CONSULTATION

Tercan Legal Law Firm SRA ref 669401. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Tercan Legal 2022