HaberlerKolaylaştırılmış (Alternatif ) Halka Açılma Yöntemi Geliyor!

KOLAYLAŞTIRILMIŞ (ALTERNATİF ) HALKA AÇILMA YÖNTEMİ GELİYOR!

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 20.09.2022 tarihinde kurumun kendi web sitesinde yayımlandı. Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Taslağı, anonim şirketlerin paylarının sermaye artırımı yoluyla ve halka arz edilmeksizin, borsada işlem görmek üzere nitelikli yatırımcılara satılması imkanını getiriyor. Böylece, halka açık olmayan anonim şirketlerin sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı ve bu suretle söz konusu şirketlerin halka açık hale gelmesine imkân tanınıyor. Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüşler 14.10.2022 tarihine kadar gsptaslak@spk.gov.tr  e-posta adresiile kanalı ile Stilebilecek.

1.Satış Öncesi Yapılması Gerekenler ve Başvuru İçin Gerekli Şartlar

 • Esasları Kurulca belirlenen izahname hazırlanması ve bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur.
 • İzahname onayı öncesinde şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olması durumu hariç olmak üzere, TTK hükümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır. Ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olması durumunda ise söz konusu işlemler esas sözleşme ile yetkilendirilmesi halinde yönetim kurulunca yerine getirilir.
 • GSP’de işlem görecek ortaklıkların Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla;
 1. a) Aktif toplamının elli milyon Türk lirasını geçmesi,
 2. b) Net satış hasılatının otuz milyon Türk lirasını geçmesi
 3. c) Tescil edilmiş sermayesinin en az 5 milyon Türk lirası, (bahsedilen yıllık olarak yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır).
 • GSP’de işlem görmek üzere payları halka arz edilmeksizin ihraç edilecek ortaklıklarda ek pay satışı gerçekleştirilemez.
 • Payların satış fiyatının nominal değerinden yüksek olması durumunda, satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Borsa’da satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan fiyat tespit raporu, satışın yapılacağı tarihten en az iki gün önce Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta ilan edilir.

2.Satış Sonrası Uyulması Gereken Hususlar

 • Ortaklıkların mevcut ortaklarının sahip oldukları sermaye artırımına konu olmayan paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemez.
 • GSP’de yalnızca sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylar işlem görür.
 • Bu Tebliğ kapsamındaki ortaklıkların payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamaz.
 • Ortaklıklar, beş yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini teminen, paylarının yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvuruda bulunmak zorundadır.
 • Kurulca izahnamesi onaylanmayan ya da belirtilen sürede izahname onayı için Kurula başvurmayan ortaklık başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamından çıkmış ve payları borsa tarafından GSP’den çıkarılmış sayılır.
 • İzahnamenin onaylanması ve paylarının halka arzından sonra payları borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başlayan ortaklıkların, daha önce GSP’de işlem gören payları hariç olmak üzere, halka arza konu olmayan payları, paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemez.

3.Muafiyetler ve İstisnalar

 • Payları GSP’de işlem görecek şirketler, üç ve dokuz aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf olacak.
 • İlgili şirketlerin birleşme veya bölünme işlemine taraf olması durumunda, bu şirketlerin payları borsa tarafından GSP’den çıkartılmış sayılacak.
 • Payları GSP’de işlem görecek şirketler finansal raporlama ve bağımsız denetim açısından ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilecek.
 • Tebliğ kapsamındaki şirketler II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine tabi olmayacak. Payları GSP’de işlem gören şirketler ayrıca kendi paylarının geri alımı işlemi yapamayacak.

Sonuç

Taslak Tebliğ, şartları sağlayan anonim şirketlere halka arz edilmeksizin borsada işlem görebilme imkânı sağlıyor. Taslak Tebliğ uyarınca payların satış sürecinde halka arza benzer süreçler öngörülmekle birlikte, kapsam dahilindeki şirketlerin ne ölçüde sermaye piyasası düzenlemeleri ve borsa düzenlemelerine tabi olduğu, halka açık hale gelmenin sonuçlarının nerede başlayıp nerede bittiği Tebliğ’in şirketler hukukundaki düzenlemelere ne ölçüde etki edeceği hususunda çok sayıda belirsizlik bulunmaktadır. Tebliğ’in görüş ve öneriler doğrultusunda yayımlanacak son halinin bu belirsizlikleri ortadan kaldırmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Taslak Tebliğ’le ilgili görüş ve önerilerinizi Kurum’la paylaşabilir, tereddüt ettiğiniz hususlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

Location:
Turkey
Year:
2022
Practice:
Employment
Lawyer:
Mithat Tercan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tercan-legal-logo-250-87
Giz 2000, Eski Büyükdere Cad, No:7/33, Maslak/İST

Copyright © Tercan Legal 2022 – 2024

Bizi takip edin: